شورش های منطقی | سال اول | شماره دو

در این شماره می خوانید: جنگ فضاها برنامه ریزهای شهر رزمسرودی برای پاریس رویایی دارم ناممکن را بخواه! لندن 2011: سرمایه داری عنان گسیخته به خیابان می زند مانیفست گرافیتی آمریکای لاتین مانیفست گرافیتی های نامرئی الگوی تمدن فروید و هزار و نهصد و هشتاد و چهار ارول | بخش دوم و پایانی عکس هایی […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره یک

در این شماره می خوانید: پرسه زنی؛ از پاساژ تا فروشگاه های بزرگ شهر شهر جستاری درباره ی شهر سرود جلوه های متروپلیس الگوی تمدن فروید و هزار و نهصد و هشتاد و چهار ارول | بخش نخست سه شعر عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش نخست زیبایی شناسی و فمنیسم | […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره صفر

در این شماره می خوانید: نسبت مندی لطفا به آثار دست نزنید! ضرورت تاریخ نظاره ی رنج دیگران | بخش نخست فمینیسم و زیبایی شناسی | بخش نخست چیزی شبیه به عشق! | یادداشتی بر فیلم «مثل یک عاشق» عباس کیارستمی به هرزی هنر | نقدی بر مستند «سرزمین هرز» شعر پایانی | دموکراسی | […]