دنباله دارها | ده | مارکسیسم آزادی خواهانه آندره برتون

آنچه در پی می آید، سومین فصل کتاب میشل لووی با عنوان «ستاره ی صبحگاه» است. پیش از این، قسمت هایی از این متن در شماره های نهم و دهم شورش های منطقی منتشر شده است. میشل لووی در این کتاب به بررسی جنبش های هنری نوین -سوررئالیسم و موقعیتگرایی- و تعامل آنان با انگاره های سیاسی -مارکسیسم و آنارشیسم-، و همگرایی این دو ساحت اندیشه […]

دنباله دارها | هشت | اسطوره ای جدید از رومانتیسیسم تا سوررئالیسم

آ نچه در پی می آید، نخستین فصل کتاب میشل لووی با عنوان «ستاره ی صبحگاه » است. پیش از این، قسمت هایی از این متن در شماره های چهارم، پنجم و ششم شورش های منطقی منتشر شده است. میشل لووی در این کتاب به بررسی جنبش های هنری نوین -سوررئالیسم و موقعیتگرایی- و تعامل آنان با انگاره های سیاسی -مارکسیسم و آنارشیسم-، […]

دنباله دارها | هفتم | محاکمه ی آشویتس

این مقاله در سال 1966 و به عنوان مقدمه ای بر کتاب «آشویتس: گزارشی از محاکمات رابرت کارل لودویگ مولکا و دیگران در دادگاه فرانکفورت »، نوشته ی برند نویمان تحریر شده است. آرنت در این جستار، دادگاه فرانکفورت را، که به محاکمه ی «میان مایگان » آشویتس می پرداخت، با نگاهی انتقادی مورد بازبینی قرار داده است. پیش از این، بخش هایی […]

دنباله دارها | شش | آموزش پس از آشویتس

مقاله ی پیش رو، مقاله ای مشهوری از تئودور و. آدورنو است که در آن، به توصیف و تبیین شکلی از آموزش می پردازد که برای پرهیز از تکرار آشویتس ضروری است. آدورنو با نگاهی هوشمندانه و انتقادی به بررسی زیست جهانی می پردازد که رویدادی چون آشویتس، برون دادی طبیعی برای آن محسوب می شود؛ و در این راه، از روان شناسی، جامعه […]

دنباله دارها | پنج | رهیدن از قفس پولادین!

آ نچه در پی می آید، نخستین فصل کتاب میشل لووی با عنوان «ستاره ی صبحگاه » است. پیش از این، قسمت هایی از این متن در شماره های چهارم، پنجم و ششم شورش های منطقی منتشر شده است. میشل لووی در این کتاب به بررسی جنبش های هنری نوین -سوررئالیسم و موقعیتگرایی- و تعامل آنان با انگاره های سیاسی -مارکسیسم و آنارشیسم-، […]

دنباله دارها | چهار | فهم نسل کشی نازی

آ نچه در پی می آید، پیشگفتار و بخش هایی از نخستین فصل کتاب انزو تراورسو با عنوان «درک نسل کشی نازی؛ مارکسیسم پس از آشویتس » است. پیش از این، قسمت هایی از این متن در شماره های چهارم و پنجم شورش های منطقی منتشر شده است؛ و اینک، ترجمه ای کامل تر و با بازنگری در ترجمه، در یک مجلد […]

دنباله دارها | یک | الگوی تمدن فروید و 1984 ارول

از متن: «زيگموند فرويد يكبار گفت كه: «انسان متمدن قسمتي از امكانات خود براي شاد بودن را با سهمي از امنيت مبادله كرده است». او در تمدن و ملالتهاي آن شادي را به صورت «نبود درد و بيلذتي … ]در عين[ تجربهی احساسات شديد لذت» تعريف نموده است. بر طبق نظر فرويد، ارضاي غرايز جنسي […]