ویژه نامه | خوک و آرمادیلو

مجموعه ی پیش رو، تصاویری است از متن به حاشیه رانده ی آن چه در برزیل روی می دهد. تصاویری که در نماهای چشم گیر و تصاویر باورناپذیر دوربین های عنکبوتی، و حتی در نگاه های پرغرور فوتبالیست های دست به سینه، ردی از آن نم یتوان یافت. به انضمام این تصاویر، دو جستار کوتاه نیز ارائه شده اند که از دو […]

وِیژه نامه | میخاییل باکونین

سال 2014 دویستمین سالگرد تولد میخاییل باکونین، نظریه پرداز و فعال سیاسی روس است. شورش های منطقی به همین مناسبت پاره هایی از جستارهای او را به صورت جنگی در یادبود دویست سالگی بزرگ مبارز آنارشیست تقدیم می نماید. دریافت فایل: Bakunin2

ویژه نامه | اکتاویو پاز؛ شاعر سنگ آفتاب

سال 2014 یکصدمین سالگرد تولد اکتاویو پاز، شاعر، منتقد، اندیشمند و سیاست مدار مکزیکی است. شورش های منطقی به همین مناسبت ترجمه ای از مقاله ی «درآمدی بر اندیشه و شعر اکتاویو پاز » را به عنوان یادبود صدسالگی شاعر «سنگ آفتاب » تقدیم می نماید. دریافت فایل: Octavio_paz

ویژه نامه | رابرت کاپا؛ عکاس جنگ

رابرت کاپا عکاس جنگی و فوتوژورنالیست مجارستانی است که در پنج جنگ بزرگ شرکت داشته است: جنگ داخلی اسپانیا، دومین جنگ چین و ژاپن، جنگ جهانی دوم، جنگ اعراب و اسراییل در 1948 و اولین جنگ ویتنام در مبارزه با فرانسوی ها. او جریان جنگ جهانی دوم را در لندن، آفریقای شمالی، ایتالیا، جنگ نورماندی و آزادسازی پاریس به تصویر کشیده است. ویژه […]