دنباله دارها | ده | مارکسیسم آزادی خواهانه آندره برتون

آنچه در پی می آید، سومین فصل کتاب میشل لووی با عنوان «ستاره ی صبحگاه» است. پیش از این، قسمت هایی از این متن در شماره های نهم و دهم شورش های منطقی منتشر شده است. میشل لووی در این کتاب به بررسی جنبش های هنری نوین -سوررئالیسم و موقعیتگرایی- و تعامل آنان با انگاره های سیاسی -مارکسیسم و آنارشیسم-، و همگرایی این دو ساحت اندیشه […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره ده

در این شماره می خوانید: سلاخ خانه ی بدون شماره سوسیالیسم و فرهنگ پرولتاریای فکری | بخش نخست از «بازتولید» | بخش نخست نولیبرالیسم و سیاست آموزش عالی قدرت/جهل یا قدرت/حماقت عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش دهم مارکسیسم آزادی خواهانه ی آندره برتون (2) | ستاره ی صبحگاه | بخش هفتم نظاره ی رنج […]

ویژه نامه | خوک و آرمادیلو

مجموعه ی پیش رو، تصاویری است از متن به حاشیه رانده ی آن چه در برزیل روی می دهد. تصاویری که در نماهای چشم گیر و تصاویر باورناپذیر دوربین های عنکبوتی، و حتی در نگاه های پرغرور فوتبالیست های دست به سینه، ردی از آن نم یتوان یافت. به انضمام این تصاویر، دو جستار کوتاه نیز ارائه شده اند که از دو […]

وِیژه نامه | میخاییل باکونین

سال 2014 دویستمین سالگرد تولد میخاییل باکونین، نظریه پرداز و فعال سیاسی روس است. شورش های منطقی به همین مناسبت پاره هایی از جستارهای او را به صورت جنگی در یادبود دویست سالگی بزرگ مبارز آنارشیست تقدیم می نماید. دریافت فایل: Bakunin2

شورش های منطقی | سال اول | شماره نه

در این شماره می خوانید: تصویر علیه زبان فهم کتاب سوزی مدرن | بخش سوم و پایانی کتاب ها و اندیشه ها شاهد: یک گواهی معطوف به درون بیرون از سایه ی ابر نادانی عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش نهم مارکسیسم آزادی خواهانه ی آندره برتون (1) | ستاره ی صبحگاه […]

دنباله دارها | هشت | اسطوره ای جدید از رومانتیسیسم تا سوررئالیسم

آ نچه در پی می آید، نخستین فصل کتاب میشل لووی با عنوان «ستاره ی صبحگاه » است. پیش از این، قسمت هایی از این متن در شماره های چهارم، پنجم و ششم شورش های منطقی منتشر شده است. میشل لووی در این کتاب به بررسی جنبش های هنری نوین -سوررئالیسم و موقعیتگرایی- و تعامل آنان با انگاره های سیاسی -مارکسیسم و آنارشیسم-، […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره هشت

در این شماره می خوانید: یازده کتاب سوزی تاریخی نوشتار علیه نوشتار فهم کتاب سوزی مدرن | بخش دوم دکتر فاوستوس و اهریمن چاپ گر | بخش دوم کتاب های من صحبت با غریبه ها آزادی نوشتن عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش هشتم اسطوره ای جدید از رومانتیسیسم تا سوررئالیسم | […]

ویژه نامه | اکتاویو پاز؛ شاعر سنگ آفتاب

سال 2014 یکصدمین سالگرد تولد اکتاویو پاز، شاعر، منتقد، اندیشمند و سیاست مدار مکزیکی است. شورش های منطقی به همین مناسبت ترجمه ای از مقاله ی «درآمدی بر اندیشه و شعر اکتاویو پاز » را به عنوان یادبود صدسالگی شاعر «سنگ آفتاب » تقدیم می نماید. دریافت فایل: Octavio_paz