شورش های منطقی | سال اول | شماره هشت

در این شماره می خوانید:

 • یازده کتاب سوزی تاریخی
 • نوشتار علیه نوشتار
 • فهم کتاب سوزی مدرن | بخش دوم
 • دکتر فاوستوس و اهریمن چاپ گر | بخش دوم
 • کتاب های من
 • صحبت با غریبه ها
 • آزادی نوشتن
 • عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش هشتم
 • اسطوره ای جدید از رومانتیسیسم تا سوررئالیسم | ستاره ی صبحگاه | بخش پنجم
 • نظاره ی رنج دیگران | بخش نهم
 • دادا و سوررئالیسم در گالری پنروز
 • انقلاب بصری در بطن کمونیسم
 • این خانه سیاه است | نگاهی به فیلم «خانه ی پدری»
 • شعر پایانی | لایق رویایت باش! | اکتاویو پاز

دریافت فایل: No-08

پاسخ دهید