شورش های منطقی | سال اول | شماره نه

در این شماره می خوانید:

 • تصویر علیه زبان
 • فهم کتاب سوزی مدرن | بخش سوم و پایانی
 • کتاب ها و اندیشه ها
 • شاهد: یک گواهی معطوف به درون
 • بیرون از سایه ی ابر نادانی
 • عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش نهم
 • مارکسیسم آزادی خواهانه ی آندره برتون (1) | ستاره ی صبحگاه | بخش ششم
 • نظاره ی رنج دیگران | بخش دهم
 • درآمدی بر میراث عامه پسندی و جامعه نگری فرهنگ آمریکا بر آثار نورمن راکول
 • حضور مولفه های پست مدرنیستی در نقد تئاتر معاصر
 • سایه ها می آیند | یادداشتی بر «نوسفراتو» اثر فریدریش ویلهلم مورناو
 • شعر پایانی | برای دخترم | دیوید ایگناتوف

دریافت فایل: No-09R

پاسخ دهید