دنباله دارها | نه | نظاره ی رنج دیگران (فصل دوم)

جستار پیش رو دومین فصل از کتاب «نظاره ی رنج دیگران» نوشته ی سوزان سانتاگ است که پیش از این به صورت مسلسل در شماره های چهار تا نه شورش های منطقی منتشر شده بود.

دریافت فایل: Sontag02

پاسخ دهید