ویژه نامه | خوک و آرمادیلو

مجموعه ی پیش رو، تصاویری است از متن به حاشیه رانده ی آن چه در برزیل روی می دهد. تصاویری که در نماهای چشم گیر و تصاویر باورناپذیر دوربین های عنکبوتی، و حتی در نگاه های پرغرور فوتبالیست های دست به سینه، ردی از آن نم یتوان یافت. به انضمام این تصاویر، دو جستار کوتاه نیز ارائه شده اند که از دو منظر، تاریخ جام جهانی را به چالش می گیرند. «خوک و آرمادیلو » ویژه نامه ی شورش های منطقی برای جام جهانی است.

دریافت فایل: brasilR

پاسخ دهید