شورش های منطقی | سال اول | شماره ده

در این شماره می خوانید:

 • سلاخ خانه ی بدون شماره
 • سوسیالیسم و فرهنگ
 • پرولتاریای فکری | بخش نخست
 • از «بازتولید» | بخش نخست
 • نولیبرالیسم و سیاست آموزش عالی
 • قدرت/جهل یا قدرت/حماقت
 • عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش دهم
 • مارکسیسم آزادی خواهانه ی آندره برتون (2) | ستاره ی صبحگاه | بخش هفتم
 • نظاره ی رنج دیگران | بخش یازدهم
 • تاملی بر «آزادی چهارگانه» نورمن راکول و تحقق آن در ایدئالیسم آمریکایی
 • جستارهایی برای فرشته ی فراموش کار
 • مده آ | یادداشتی بر «مده آ» اثر پازولینی
 • کاراندیرو | یادداشتی بر «کاراندیرو» اثر هکتور بابنکو
 • شعر پایانی | برخواهم خواست | مایا آنگلو

شورش های منطقی در پرونده ی شماره ی بعد دیگر بار به «آکادمی» خواهد پرداخت.

دریافت فایل: No-10-red

پاسخ دهید