دنباله دارها | ده | مارکسیسم آزادی خواهانه آندره برتون

آنچه در پی می آید، سومین فصل کتاب میشل لووی با عنوان «ستاره ی صبحگاه» است. پیش از این، قسمت هایی از این متن در شماره های نهم و دهم شورش های منطقی منتشر شده است. میشل لووی در این کتاب به بررسی جنبش های هنری نوین -سوررئالیسم و موقعیتگرایی- و تعامل آنان با انگاره های سیاسی -مارکسیسم و آنارشیسم-، و همگرایی این دو ساحت اندیشه با آرمان و آرمانشهر می پردازد.
«مارکسیسم آزادی خواهانه ی آندره برتون» سومین مقاله از مقالات این کتاب است که در آن، میشل لووی از تلاقی آنارشیسم، مارکسیسم و سوررئالیسم در اندیشه و آثار آندره برتون سخن می گوید. شورش های منطقی به مرور تمامی مقالات و فصول این کتاب را هم در «مجله ی شورش های منطقی » و هم در مجموعه ی «دنباله دارها » ترجمه و منتشر خواهد کرد.

دریافت فایل: Morning Star 03

پاسخ دهید