شورش های منطقی | سال اول | شماره صفر

در این شماره می خوانید:

  • نسبت مندی
  • لطفا به آثار دست نزنید!
  • ضرورت تاریخ
  • نظاره ی رنج دیگران | بخش نخست
  • فمینیسم و زیبایی شناسی | بخش نخست
  • چیزی شبیه به عشق! | یادداشتی بر فیلم «مثل یک عاشق» عباس کیارستمی
  • به هرزی هنر | نقدی بر مستند «سرزمین هرز»
  • شعر پایانی | دموکراسی | آرتور رمبو

دریافت فایل: Logical Revolts – No0 – Full

 

پاسخ دهید