شورش های منطقی | سال اول | شماره دو

در این شماره می خوانید:

 • جنگ فضاها
 • برنامه ریزهای شهر
 • رزمسرودی برای پاریس
 • رویایی دارم
 • ناممکن را بخواه!
 • لندن 2011: سرمایه داری عنان گسیخته به خیابان می زند
 • مانیفست گرافیتی آمریکای لاتین
 • مانیفست گرافیتی های نامرئی
 • الگوی تمدن فروید و هزار و نهصد و هشتاد و چهار ارول | بخش دوم و پایانی
 • عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش دوم
 • زیبایی شناسی فمینیستی | بخش سوم
 • نظاره ی رنج دیگران | بخش سوم
 • خودکشی و جاودانگی
 • فوگی برای اروپا | یادداشتی بر فیلم اروپا اثر لارس فن تریه
 • شعر پایانی | شهری که نمی خوابد | فدریکو گارسیا لورکا

دریافت فایل: No 2 – Red-L1

پاسخ دهید