دنباله دارها | یک | الگوی تمدن فروید و 1984 ارول

از متن:

«زيگموند فرويد يكبار گفت كه: «انسان متمدن قسمتي از امكانات خود براي شاد بودن را با سهمي از امنيت مبادله كرده است». او در تمدن و ملالتهاي آن شادي را به صورت «نبود درد و بيلذتي … ]در عين[ تجربهی احساسات شديد لذت» تعريف نموده است. بر طبق نظر فرويد، ارضاي غرايز جنسي و خشونت، شادي ما را به وجود ميآورد. اما زماني كه يك نفر «متمدن» بودن را انتخاب ميكند، بايد آزادي خود براي غريزي رفتار كردن را به منظور تامين معيارهاي جامعه قرباني كند. در هزار و نهصد و هشتاد و چهار، مردم اقيانوسيه به سمت اين باور هدايت ميشوند كه پيش از انقلابي كه حزب را به قدرت رساند، زندگي بدوي آنها مخوف و جهنمي بوده است. در واقع حزب دائماً از طريق تلهاسكرينها اعلام ميكند كه حزب و اعضاي آن اكنون چه زندگي بهتري دارند، هرچند كه اين موضوع واقعيت نداشته باشد. آنها اين كار را به عنوان روشي براي اطمينان دادن به اعضا نسبت به اينكه آنها در مقايسه با زمان پيش از قدرت گرفتن حزب زندگي بسيار بهتري دارند انجام ميدهند و بدينترتيب وفاداري و وابستگي اعضا را به حزب جهت تامين «شادي » تحكيم ميكنند.»

 

دریافت فایل: FreudVsOrwell

پاسخ دهید