شورش های منطقی | سال اول | شماره سه

در این شماره می خوانید:

 • خدای حاکمان / شهر محکومان
 • آسفالت / سیمان
 • تصلبی در سطح
 • شهری که در آن عاشقت شدم
 • عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش سوم
 • زیبایی شناسی فمینیستی | بخش چهارم و پایانی
 • نظاره ی رنج دیگران | بخش چهارم
 • اسکلت
 • امر غایب، مساله ی لاینحل | یادداشتی بر فیلم «گذشته» ساخته اصغر فرهادی
 • گذشته ای که «گذشته ای» ندارد | یادداشتی بر فیلم «گذشته» ساخته اصغر فرهادی
 • آر یو کریزی | یادداشتی بر فیلم «پل چوبی»
 • شعر پایانی | زمین و مرگ | چزاره پاوزه

دریافت فایل: No-03

پاسخ دهید