دنباله دارها | دو | نظاره ی رنج دیگران (فصل نخست)

جستار پیش رو نخستین فصل از کتاب «نظاره ی رنج دیگران» نوشته ی سوزان سانتاگ است که پیش از این به صورت مسلسل در شماره های صفر تا سه شورش های منطقی منتشر شده بود.

دریافت فایل: Sontag01

پاسخ دهید