شورش های منطقی | سال اول | شماره چهار

در این شماره می خوانید:

 • دیگری ملعون
 • پیشگفتاری بر «فهم نسل کشی نازی» | بخش نخست
 • آنها عاشق یکدیگرند
 • محاکمه ی آشویتس | بخش نخست
 • پاره ای از «نقد فرهنگی و جامعه»
 • آموزش پس از آشویتس | بخش نخست
 • روایت ابژه ی غایب
 • پس از آشویتس
 • حلقه های تباهی | یادداشتی درباره ی فیلم «سالو» اثر پیر پائولو پازولینی
 • اولین عکس هیتلر
 • عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش چهارم
 • رهیدن از قفس پولادین! | ستاره ی صبحگاه | بخش نخست
 • نظاره ی رنج دیگران | بخش پنجم
 • آمدنم بهر چه بود؟ | دربند: فقدان منطق فزونی جهالت
 • شعر پایانی | رویاهای یک سرباز از زنبق های سپید | محمود درویش

دریافت فایل: No-04

پاسخ دهید