شورش های منطقی | سال اول | شماره پنج

در این شماره می خوانید:

 • آموزش پس از آشویتس | بخش دوم
 • پیشگفتاری بر «فهم نسل کشی نازی» | بخش دوم و پایانی
 • محاکمه ی آشویتس | بخش دوم
 • جامعه شناسی آشویتس
 • کنسرتوی جنگ
 • بازگشت همان | یادداشتی بر آشویتس
 • تعداد تکرار
 • خاطرات زخم فلسطینی
 • عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش پنجم
 • رهیدن از قفس پولادین! | ستاره ی صبحگاه | بخش دوم
 • نظاره ی رنج دیگران | بخش ششم
 • دقایق مجازی |  آینه های روبه رو
 • جورجیا اوکیف
 • نگرش بر جنبه های مفهومی در آثار فرناندو بوترو
 • به خاطر هیچ و پوچ | یادداشتی بر فیلم «به خاطر پونه»
 • شعر پایانی | شکار لحظه ها | هنیا کارمل

دریافت فایل: No-05

پاسخ دهید