دنباله دارها | چهار | فهم نسل کشی نازی

آ نچه در پی می آید، پیشگفتار و بخش هایی از نخستین فصل کتاب انزو تراورسو با عنوان «درک نسل کشی نازی؛ مارکسیسم پس از آشویتس » است. پیش از این، قسمت هایی از این متن در شماره های چهارم و پنجم شورش های منطقی منتشر شده است؛ و اینک، ترجمه ای کامل تر و با بازنگری در ترجمه، در یک مجلد ارائه می شود. اهمیت کار تراورسو در تلاش او برای گذر از قرائت های معمول پیرامون آشویتس و سعی در ارائه ی تحلیلی دقیق و موشکافانه از نسل کشی یهودیان در دوران نازی است. تراورسو زمان زیادی را صرف بررسی این رو یداد نموده و حاصل کار او چندین جلد کتاب در این حوزه است. بدیهی است آن چه در اینجا ارائه می شود، تنها بخش کوچکی از محصولات نظری و پژوهشی اوست.
شورش های منطقی می کوشد تا ترجمه ی بخش های دیگری از آراء تراورسو را نیز در مجالی دیگر ارائه کند.

دریافت فایل: Traverso

پاسخ دهید