شورش های منطقی | سال اول | شماره شش

در این شماره می خوانید:

 • شنل ها و آدم ها
 • پلیس و سیاست
 • «فرصت» دزد را به وجود می آورد!
 • بانک اخلاق گرا
 • ادعانامه ای در دادگاه
 • تکثیر جهان | یادداشتی بر فیلم «پول» اثر روبر برسون
 • عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش ششم
 • رهیدن از قفس پولادین! | ستاره ی صبحگاه | بخش سوم
 • نظاره ی رنج دیگران | بخش هفتم
 • دقایق مجازی | آتش
 • توان توصیف در موسیقی
 • ایماژگویی صورتی خودجوش از میان ساختاری درونی
 • زرد و کم عمق همچون یک آسمان | نگاهی به فیلم «آسمان زرد کم عمق»
 • شعر پایانی | و چه چیز بهتر است؟ | سافو

دریافت فایل: No-06

پاسخ دهید