دنباله دارها | پنج | رهیدن از قفس پولادین!

آ نچه در پی می آید، نخستین فصل کتاب میشل لووی با عنوان «ستاره ی صبحگاه » است. پیش از این، قسمت هایی از این متن در شماره های چهارم، پنجم و ششم شورش های منطقی منتشر شده است. میشل لووی در این کتاب به بررسی جنبش های هنری نوین -سوررئالیسم و موقعیتگرایی- و تعامل آنان با انگاره های سیاسی -مارکسیسم و آنارشیسم-، و همگرایی این دو ساحت اندیشه با آرمان و آرمانشهر می پردازد.
«رهیدن از قفس پولادین! » نخستین مقاله از مقالات این کتاب است که در آن، میشل لووی سوررئالیسم را موضوع بررسی های خود قرار داده است. شورش های منطقی به مرور تمامی مقالات و فصول این کتاب را هم در «مجله ی شورش های منطقی » و هم در مجموعه ی «دنباله دارها » ترجمه و منتشر خواهد کرد.

دریافت فایل: Morning Star 01

پاسخ دهید