دنباله دارها | شش | آموزش پس از آشویتس

مقاله ی پیش رو، مقاله ای مشهوری از تئودور و. آدورنو است که در آن، به توصیف و تبیین شکلی از آموزش می پردازد که برای پرهیز از تکرار آشویتس ضروری است. آدورنو با نگاهی هوشمندانه و انتقادی به بررسی زیست جهانی می پردازد که رویدادی چون آشویتس، برون دادی طبیعی برای آن محسوب می شود؛ و در این راه، از روان شناسی، جامعه شناسی و فلسفه بهره می گیرد. پیش از این، بخش هایی از این مقاله در شماره های چهارم و پنجم شورش های منطقی منتشر شده بود و اینک، ترجمه ی کامل آن در یک مجلد ارائه می گردد.

دریافت فایل: Adorno

پاسخ دهید