شورش های منطقی | سال اول | شماره هفت

در این شماره می خوانید:

 • کتاب هایی که سوخته اند!
 • گفتار بر علیه نوشتار
 • فهم کتاب سوزی مدرن | بخش اول
 • دکتر فاوستوس و اهریمن چاپ گر | بخش اول
 • و بازهم کتاب ها
 • گرفتاری
 • ققنوسی که از کتاب سوزی نازی ها برخاست
 • عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش هقتم
 • اسطوره ای جدید از رومانتیسیسم تا سوررئالیسم | ستاره ی صبحگاه | بخش چهارم
 • نظاره ی رنج دیگران | بخش هشتم
 • مساله ی مخاطب
 • پاپیون دور بمب
 • معنای من کجایی؟ | نگاهی به فیلم «ترنج»
 • شعر پایانی | قدردانم زندگی را! | ویولتا پارا

دریافت فایل: No-07

پاسخ دهید