ویژه نامه | رابرت کاپا؛ عکاس جنگ

رابرت کاپا عکاس جنگی و فوتوژورنالیست مجارستانی است که در پنج جنگ بزرگ شرکت داشته است: جنگ داخلی اسپانیا، دومین جنگ چین و ژاپن، جنگ جهانی دوم، جنگ اعراب و اسراییل در 1948 و اولین جنگ ویتنام در مبارزه با فرانسوی ها. او جریان جنگ جهانی دوم را در لندن، آفریقای شمالی، ایتالیا، جنگ نورماندی و آزادسازی پاریس به تصویر کشیده است. ویژه نامه پیش رو، ادای دینی است به «عکاس جنگ» در یکصدمین سال تولد او.

دریافت فایل: Capa

پاسخ دهید