دنباله دارها | هفتم | محاکمه ی آشویتس

این مقاله در سال 1966 و به عنوان مقدمه ای بر کتاب «آشویتس: گزارشی از محاکمات رابرت کارل لودویگ مولکا و دیگران در دادگاه فرانکفورت »، نوشته ی برند نویمان تحریر شده است. آرنت در این جستار، دادگاه فرانکفورت را، که به محاکمه ی «میان مایگان » آشویتس می پرداخت، با نگاهی انتقادی مورد بازبینی قرار داده است. پیش از این، بخش هایی از این جستار در شماره های چهارم و پنجم شورش های منطقی منتشر شده بود و اینک، ترجمه ی کامل آن در یک
مجلد ارائه می گردد.

دریافت فایل: Trial-Auschwitz

پاسخ دهید