شورش های منطقی | سال اول | شماره نه

در این شماره می خوانید: تصویر علیه زبان فهم کتاب سوزی مدرن | بخش سوم و پایانی کتاب ها و اندیشه ها شاهد: یک گواهی معطوف به درون بیرون از سایه ی ابر نادانی عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش نهم مارکسیسم آزادی خواهانه ی آندره برتون (1) | ستاره ی صبحگاه […]

دنباله دارها | هشت | اسطوره ای جدید از رومانتیسیسم تا سوررئالیسم

آ نچه در پی می آید، نخستین فصل کتاب میشل لووی با عنوان «ستاره ی صبحگاه » است. پیش از این، قسمت هایی از این متن در شماره های چهارم، پنجم و ششم شورش های منطقی منتشر شده است. میشل لووی در این کتاب به بررسی جنبش های هنری نوین -سوررئالیسم و موقعیتگرایی- و تعامل آنان با انگاره های سیاسی -مارکسیسم و آنارشیسم-، […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره هشت

در این شماره می خوانید: یازده کتاب سوزی تاریخی نوشتار علیه نوشتار فهم کتاب سوزی مدرن | بخش دوم دکتر فاوستوس و اهریمن چاپ گر | بخش دوم کتاب های من صحبت با غریبه ها آزادی نوشتن عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش هشتم اسطوره ای جدید از رومانتیسیسم تا سوررئالیسم | […]

ویژه نامه | اکتاویو پاز؛ شاعر سنگ آفتاب

سال 2014 یکصدمین سالگرد تولد اکتاویو پاز، شاعر، منتقد، اندیشمند و سیاست مدار مکزیکی است. شورش های منطقی به همین مناسبت ترجمه ای از مقاله ی «درآمدی بر اندیشه و شعر اکتاویو پاز » را به عنوان یادبود صدسالگی شاعر «سنگ آفتاب » تقدیم می نماید. دریافت فایل: Octavio_paz

دنباله دارها | هفتم | محاکمه ی آشویتس

این مقاله در سال 1966 و به عنوان مقدمه ای بر کتاب «آشویتس: گزارشی از محاکمات رابرت کارل لودویگ مولکا و دیگران در دادگاه فرانکفورت »، نوشته ی برند نویمان تحریر شده است. آرنت در این جستار، دادگاه فرانکفورت را، که به محاکمه ی «میان مایگان » آشویتس می پرداخت، با نگاهی انتقادی مورد بازبینی قرار داده است. پیش از این، بخش هایی […]

ویژه نامه | رابرت کاپا؛ عکاس جنگ

رابرت کاپا عکاس جنگی و فوتوژورنالیست مجارستانی است که در پنج جنگ بزرگ شرکت داشته است: جنگ داخلی اسپانیا، دومین جنگ چین و ژاپن، جنگ جهانی دوم، جنگ اعراب و اسراییل در 1948 و اولین جنگ ویتنام در مبارزه با فرانسوی ها. او جریان جنگ جهانی دوم را در لندن، آفریقای شمالی، ایتالیا، جنگ نورماندی و آزادسازی پاریس به تصویر کشیده است. ویژه […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره هفت

در این شماره می خوانید: کتاب هایی که سوخته اند! گفتار بر علیه نوشتار فهم کتاب سوزی مدرن | بخش اول دکتر فاوستوس و اهریمن چاپ گر | بخش اول و بازهم کتاب ها گرفتاری ققنوسی که از کتاب سوزی نازی ها برخاست عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش هقتم اسطوره ای […]

دنباله دارها | شش | آموزش پس از آشویتس

مقاله ی پیش رو، مقاله ای مشهوری از تئودور و. آدورنو است که در آن، به توصیف و تبیین شکلی از آموزش می پردازد که برای پرهیز از تکرار آشویتس ضروری است. آدورنو با نگاهی هوشمندانه و انتقادی به بررسی زیست جهانی می پردازد که رویدادی چون آشویتس، برون دادی طبیعی برای آن محسوب می شود؛ و در این راه، از روان شناسی، جامعه […]

دنباله دارها | پنج | رهیدن از قفس پولادین!

آ نچه در پی می آید، نخستین فصل کتاب میشل لووی با عنوان «ستاره ی صبحگاه » است. پیش از این، قسمت هایی از این متن در شماره های چهارم، پنجم و ششم شورش های منطقی منتشر شده است. میشل لووی در این کتاب به بررسی جنبش های هنری نوین -سوررئالیسم و موقعیتگرایی- و تعامل آنان با انگاره های سیاسی -مارکسیسم و آنارشیسم-، […]