شورش های منطقی | سال اول | شماره شش

در این شماره می خوانید: شنل ها و آدم ها پلیس و سیاست «فرصت» دزد را به وجود می آورد! بانک اخلاق گرا ادعانامه ای در دادگاه تکثیر جهان | یادداشتی بر فیلم «پول» اثر روبر برسون عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش ششم رهیدن از قفس پولادین! | ستاره ی صبحگاه […]

دنباله دارها | چهار | فهم نسل کشی نازی

آ نچه در پی می آید، پیشگفتار و بخش هایی از نخستین فصل کتاب انزو تراورسو با عنوان «درک نسل کشی نازی؛ مارکسیسم پس از آشویتس » است. پیش از این، قسمت هایی از این متن در شماره های چهارم و پنجم شورش های منطقی منتشر شده است؛ و اینک، ترجمه ای کامل تر و با بازنگری در ترجمه، در یک مجلد […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره پنج

در این شماره می خوانید: آموزش پس از آشویتس | بخش دوم پیشگفتاری بر «فهم نسل کشی نازی» | بخش دوم و پایانی محاکمه ی آشویتس | بخش دوم جامعه شناسی آشویتس کنسرتوی جنگ بازگشت همان | یادداشتی بر آشویتس تعداد تکرار خاطرات زخم فلسطینی عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش پنجم […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره چهار

در این شماره می خوانید: دیگری ملعون پیشگفتاری بر «فهم نسل کشی نازی» | بخش نخست آنها عاشق یکدیگرند محاکمه ی آشویتس | بخش نخست پاره ای از «نقد فرهنگی و جامعه» آموزش پس از آشویتس | بخش نخست روایت ابژه ی غایب پس از آشویتس حلقه های تباهی | یادداشتی درباره ی فیلم «سالو» […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره سه

در این شماره می خوانید: خدای حاکمان / شهر محکومان آسفالت / سیمان تصلبی در سطح شهری که در آن عاشقت شدم عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش سوم زیبایی شناسی فمینیستی | بخش چهارم و پایانی نظاره ی رنج دیگران | بخش چهارم اسکلت امر غایب، مساله ی لاینحل | یادداشتی بر […]

دنباله دارها | یک | الگوی تمدن فروید و 1984 ارول

از متن: «زيگموند فرويد يكبار گفت كه: «انسان متمدن قسمتي از امكانات خود براي شاد بودن را با سهمي از امنيت مبادله كرده است». او در تمدن و ملالتهاي آن شادي را به صورت «نبود درد و بيلذتي … ]در عين[ تجربهی احساسات شديد لذت» تعريف نموده است. بر طبق نظر فرويد، ارضاي غرايز جنسي […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره دو

در این شماره می خوانید: جنگ فضاها برنامه ریزهای شهر رزمسرودی برای پاریس رویایی دارم ناممکن را بخواه! لندن 2011: سرمایه داری عنان گسیخته به خیابان می زند مانیفست گرافیتی آمریکای لاتین مانیفست گرافیتی های نامرئی الگوی تمدن فروید و هزار و نهصد و هشتاد و چهار ارول | بخش دوم و پایانی عکس هایی […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره یک

در این شماره می خوانید: پرسه زنی؛ از پاساژ تا فروشگاه های بزرگ شهر شهر جستاری درباره ی شهر سرود جلوه های متروپلیس الگوی تمدن فروید و هزار و نهصد و هشتاد و چهار ارول | بخش نخست سه شعر عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش نخست زیبایی شناسی و فمنیسم | […]