شورش های منطقی | سال اول | شماره هفت

در این شماره می خوانید: کتاب هایی که سوخته اند! گفتار بر علیه نوشتار فهم کتاب سوزی مدرن | بخش اول دکتر فاوستوس و اهریمن چاپ گر | بخش اول و بازهم کتاب ها گرفتاری ققنوسی که از کتاب سوزی نازی ها برخاست عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش هقتم اسطوره ای […]

دنباله دارها | شش | آموزش پس از آشویتس

مقاله ی پیش رو، مقاله ای مشهوری از تئودور و. آدورنو است که در آن، به توصیف و تبیین شکلی از آموزش می پردازد که برای پرهیز از تکرار آشویتس ضروری است. آدورنو با نگاهی هوشمندانه و انتقادی به بررسی زیست جهانی می پردازد که رویدادی چون آشویتس، برون دادی طبیعی برای آن محسوب می شود؛ و در این راه، از روان شناسی، جامعه […]

دنباله دارها | پنج | رهیدن از قفس پولادین!

آ نچه در پی می آید، نخستین فصل کتاب میشل لووی با عنوان «ستاره ی صبحگاه » است. پیش از این، قسمت هایی از این متن در شماره های چهارم، پنجم و ششم شورش های منطقی منتشر شده است. میشل لووی در این کتاب به بررسی جنبش های هنری نوین -سوررئالیسم و موقعیتگرایی- و تعامل آنان با انگاره های سیاسی -مارکسیسم و آنارشیسم-، […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره شش

در این شماره می خوانید: شنل ها و آدم ها پلیس و سیاست «فرصت» دزد را به وجود می آورد! بانک اخلاق گرا ادعانامه ای در دادگاه تکثیر جهان | یادداشتی بر فیلم «پول» اثر روبر برسون عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش ششم رهیدن از قفس پولادین! | ستاره ی صبحگاه […]

دنباله دارها | چهار | فهم نسل کشی نازی

آ نچه در پی می آید، پیشگفتار و بخش هایی از نخستین فصل کتاب انزو تراورسو با عنوان «درک نسل کشی نازی؛ مارکسیسم پس از آشویتس » است. پیش از این، قسمت هایی از این متن در شماره های چهارم و پنجم شورش های منطقی منتشر شده است؛ و اینک، ترجمه ای کامل تر و با بازنگری در ترجمه، در یک مجلد […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره پنج

در این شماره می خوانید: آموزش پس از آشویتس | بخش دوم پیشگفتاری بر «فهم نسل کشی نازی» | بخش دوم و پایانی محاکمه ی آشویتس | بخش دوم جامعه شناسی آشویتس کنسرتوی جنگ بازگشت همان | یادداشتی بر آشویتس تعداد تکرار خاطرات زخم فلسطینی عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش پنجم […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره چهار

در این شماره می خوانید: دیگری ملعون پیشگفتاری بر «فهم نسل کشی نازی» | بخش نخست آنها عاشق یکدیگرند محاکمه ی آشویتس | بخش نخست پاره ای از «نقد فرهنگی و جامعه» آموزش پس از آشویتس | بخش نخست روایت ابژه ی غایب پس از آشویتس حلقه های تباهی | یادداشتی درباره ی فیلم «سالو» […]

شورش های منطقی | سال اول | شماره سه

در این شماره می خوانید: خدای حاکمان / شهر محکومان آسفالت / سیمان تصلبی در سطح شهری که در آن عاشقت شدم عکس هایی که جهان را تکان داد | بخش سوم زیبایی شناسی فمینیستی | بخش چهارم و پایانی نظاره ی رنج دیگران | بخش چهارم اسکلت امر غایب، مساله ی لاینحل | یادداشتی بر […]