جستارها | غم‌خواری بیش از حد؛ نفرین طبقه‌ی کارگر

solidarity

در این نوشته دیوید گربر، انسان‌شناس آنارشیست، به ما می‌گوید نسل‌ها دست‌کاری سیاسی به دست فرادستان، چگونه «همبستگی» فرودستان را از توان انقلابی خود تهی ساخته است. بخشی از متن: «بی‌دلیل نیست که غایی‌ترین ارزش بورژوازی «صرفه‌جویی» است و عالی‌ترین ارزش طبقات کارگر «هم‌بستگی». با این حال، این درست همان طنابی است که طبقه‌ی کارگر […]